1. Algemeen

1.1 In deze voorwaarden wordt onder “behandelaar” verstaan elke medewerker van The Peeling Company gevestigd te Amsterdam, Van Baerlestraat 101hs. De huidtherapeut is lid van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (“NVH”) en werkzaam conform de vigerende Beroepscode van de NVH. Onze schoonheidsspecialisten zijn Niveau 4- Acne gespecialiseerd en ingeschreven bij branchevereniging Anbos.

1.2 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” verstaan degene die de behandelaar opdracht geeft tot behandeling.

1.3 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.

1.4 Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en behandelaar.

1.5 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval de behandelaar voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.

1.6 Op een geneeskundige behandelingsovereenkomst (ex Boek 7, titel 7, afdeling 5 van het Burgerlijk Wetboek) tussen de behandelaar en de cliënt is tevens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst van toepassing.

1.7 De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 1. Overeenkomst

2.1 De overeenkomst tussen de behandelaar en de cliënt behelst de opdracht van de cliënt aan behandelaar tot al dan niet geneeskundige behandeling.

2.2 De behandelaar is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

 

 1. Toestemming

3.1 De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst schriftelijk toestemming daartoe aan de behandelaar.

3.2 De behanelaar kan van de cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd.

3.3 De toestemming van de cliënt behelst tevens de bevoegdheid van de behandelaar om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperking van hulppersonen namens de cliënt te aanvaarden. De behandelaar is niet aansprakelijk voor de keuze van de hulppersoon en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersoon, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de behandelaar.

3.4 In het geval de cliënt zijn toestemming weigert dan wel intrekt zal de behandelaar geen behandeling (meer) verrichten.

 

 1. Informatie

4.1 De cliënt dient de behandelaar op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

4.2 Indien cliënt nalatig is geweest met het verstrekken van noodzakelijke informatie. Ligt de verantwoordelijkheid ten alle tijden bij de cliënt.

 

 1. Tarieven en zorgverzekering

5.1 Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast.

5.2 De cliënt draagt er zelf zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de cliënt om facturen al dan niet bij zijn verzekeraar te declareren.

5.3 De behandelaar is niet verantwoordelijk voor het niet vergoeden van de behandeling door de verzekeraar.

 

 1. Betaling

6.1 De cliënt draagt na ontvangst van de factuur van de behandelaar zorg voor volledige betaling d.m.v. contante-, pin- of creditcard betaling

6.2 Na ontvangst van de factuur kan de cliënt deze zelf indienen bij de verzekeraar.

6.3 Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt te allen tijde gehouden tot volledige betaling van de factuur direct na afloop van de behandeling.

6.4 In het geval u de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, bent u in verzuim. De behandelaar is dan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij u in rekening te brengen.

6.5 De behandelaar is dan tevens bevoegd incassomaatregelen te nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de patiënt.

 

 1. Annulering

7.1 In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk vierentwintig (24) uur van tevoren bij de behandelaar af te zeggen.

7.2 Zegt de cliënt niet of niet tijdig af, (binnen 24 uur) dan kan de behandelaar het tarief van de behandeling geheel in rekening brengen van de cliënt.

7.3 Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch dan wel per e-mailbericht of via het contactformulier worden geannuleerd. De annulering wordt door de behandelaar geregistreerd op het moment dat door de cliënt gebeld wordt, deze het antwoordapparaat inspreekt of diens e-mailbericht door de behandelaar wordt ontvangen.

 

 1. Aansprakelijkheid

8.1 Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van de behandelaar leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door de behandelaar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. De behandelaar is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens de behandelaar.

 

 1. Klachten

9.1 In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling door de behandelaar, meldt de cliënt dit zo snel mogelijk aan de behandelaar. De behandelaar en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.

9.2 Indien een oplossing niet mogelijk blijkt kan de cliënt zich wenden tot de interne klachtencommissie van de NVH: de Patiënten Advies Commissie (“PAC”). Deze commissie zal eerst bemiddelen tussen de behandelaar en de cliënt.

9.3 Mocht de bemiddeling door de PAC niet tot een oplossing leiden, dan kan de cliënt zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie Paramedici eerstelijn (www.paramedisch.org).

 

 1. Nietigheid

10.1 In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

 

 1. Toepasselijk recht

11.1 Op de tussen de behandelaar en de cliënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

 1. Wijziging

12.1 De behandelaar behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

12.2 Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e-mail ter kennis van de cliënt gebracht en treden één (1) maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de cliënt niet binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de cliënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de cliënt binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.

 

0

Start typing and press Enter to search